Tugiisiku koolitus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus:

Tugiisiku koolitus

Maksumus sisaldab KM:

2280€

Õppekeel:

еesti

Toimumise koht

Jõhvi, Narva mnt.40

Maht:

240 ak.t.

Õppekavarühm: tervishoid ja sotsiaalteenused

Koolituse vorm: kontaktõpe ja iseseisev töö

Õppekeskkond: Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse õppeklassis. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele.

Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid, õppematerjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt koolitusgrupi tasemele ja täiskasvanuõppe spetsiifikale ning antud õppekava eesmärkidele ja ülesannetele. Iga osaleja saab individuaalse õpimapi, mis jääb talle ka koolituse lõppedes.

Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (kuni 5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Koolituse eesmärgid: Kompetentsete kaasaegsete teadmiste ja oskuste omandamine (vastavalt professionaalsetele standarditele) lapsele ja noorukile turvalise ja toetava keskkonna loomiseks lapse ja nooruki arengu tagamisel, samuti piiratud võimalustega (erivajadusega) või abivajava isiku elukvaliteedi parandamiseks.

Õppesisu:

psühholoogia alused

arengupsühholoogia (ealine psühholoogia)

lapse areng ja selle toetamine, erivajadusega lapse areng ja selle toetamine

nõustamise alused ja perede, kelle liikmetega tugiisik tegeleb, toetamine

käitumishäired lastel

professionaalne eetika

kliendisuhtlus

suhtlemispsühholoogia

erivajaduste liigid ja puude tüübid

töökeskkond ja esmaabi

tugiisiku töö õiguslikud alused

tööõiguse alused

ohutustehnika

laste õigused ja kaitse ning sotsiaalhoolekande alused

lõpueksam

Saavutatavad õpiväljundid:

tugiisiku töö iseloomu mõistmine

professionaalsete väärtuste süsteemi mõistmine

õigusnormide tundmine, mis reguleerivad professionaalset tegevust

eetikanõuded ja hoolealuste põhivajadused

teab ja mõistab nii perekonna struktuuri kui pere psühholoogilise kliima mõju teiste pereliikmete emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele tunneb lapse emotsionaalse arengu etappe ja sellega seotud käitumishäireid (agressiivsus, keskendumishäired, unehäired), ajukahjustusi, kroonilisi haigusi ja probleemset käitumist, mis on põhjustatud intellektuaalse arengu pidurdumisest

teab ja mõistab erivajaduste liike

teab autismispektri diagnoose ja nende olemust

mõistab erivajadustega laste eripärasid ja vajadust suunata/integreerida erivajadusega laps tavalasteaeda

omab infot sotsiaalsetest tugiteenustest, tugiisiku teenusest töötutele, kinnipidamisasutustest vabanenutele, immigrantidele ja põgenikele, alkoholi-, narkootiliste või muude ainete sõltuvuses olevatele isikutele ja kindla elukohata isikutele

orienteerub rehabilitatsioonitegevuste valdkonnas

valdab suhtlusoskusi ja tunneb professionaalse eetika norme

tunneb ergonoomika võtteid

oskab toetada piiratud võimalustega või abivajavat isikut, arvestades nende seisundit või haigust

oskab aidata klienti dokumentide vormistamisel, penisoni ja toetuste kättesaamisel, töö leidmisel ja teistes tegevustes, mis on vajalikud täisväärtusliku ja aktiivse elu elamiseks

oskab osutada esmaabi ja luua turvaline keskkond

oskab hinnata ja soovitada erivajadusega lapse jaoks vajalikku parimat keskkonda, arvestades lapse individuaalsete arenguvõimalustega

oskab suunata ja nõustada lapsevanemaid/hooldajaid parima koostöövormi leidmisel erivajadustega lapse parima arengu eesmärgil

oskab organiseerida võrgustikutööd erivajadusega lapse/teismelise suunamiseks, arenguks ja õpetamiseks temale sobilikus keskkonnas

oskab ära tunda diagnoosile vastavaid käitumismustreid ning kasutada süsteemseid meetodeid, et autismi diagnoosiga hoolealused tuleksid igapäevaelu ülesannetega paremini toime ja saaksid arendada oma parimat potentsiaali

oskab teha koostööd abivajaja lähedastega

püüab oma töös suhelda nii vene kui eesti keeles

Koolituse sihtgrupp:

Õppekava on suunatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanutele, kes soovivad omandada tugiisiku väljaõpet. Eelnev kogemus või ettevalmistus tugiisikuna ei ole nõutud.

Koolituse maht: 240 akadeemilist tundi, millest:

188 ak/t – teooria

2 ak/t – lõpueksam

50 ak/t – iseseisev töö

Nõuded koolituse läbimiseks: Teoreetilise osa täielik läbimine ja lõpueksami sooritamine (kirjalik ülesanne, vähemalt 70% õigeid vastuseid).

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse tulemuste alusel saavad osalejad lõpetamise kohta tunnistuse koos hindamislehega.